Tehetség programunkról

  Óvodáink különböző vonzáskörzettel, ennél fogva sajátos arculattal és feladattal látják el az alap- ill. azon felüli szolgálatainkat, szolgáltatásainkat.

  Az egyes óvodáink autonómiájának megőrzésén túl fontos, hogy az egység ne csak az intézményi „logó”-ban fejeződjön ki, hanem az azonos elvek mentén megvalósuló szakmai munka is tükrözze azt.

  Nevelőtestületünkben egyre inkább megfogalmazódott az az igény és nézet, hogy a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagyobb hangsúlyt fektessünk.

  Az átfogó tehetséggondozó koncepció kialakítását a 126/2008. (XII. 4.) országgyűlési határozat indította el. Innovatív nevelői közösségünk a referencia intézménnyé válás óta (2015) folyamatosan kereste szakmai fejlődésének, továbblépésének lehetőségét, melyet a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás területén találtunk meg.

  A tehetséggondozó program tudatosabb alkalmazását¬ a Nemzeti Tehetség Program hangsúlyozottan igényli, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről pedig elő is írja. Gyakorlata nevelő-fejlesztő tevékenységünk folytatása, továbbfejlesztése is egyben, mely szervesen illeszkedik Pedagógiai Programunk cél- és feladatrendszeréhez. Nevelőmunkánk alapelve a fokozatosság, a differenciálás a gyermekek egyéni szükségletei, igényei, képességei figyelembe vételével. A tehetséggondozás gyakorlatát is ennek szellemiségében működtetjük.

  Módszereink megegyeznek a mindennapi munkánk során alkalmazott módszerekkel. A tehetségműhelyekben a többletet a tevékenység tartalma, az újszerű technikák alkalmazása jelentik, miközben a gyermekek velük született adottságaikra, előzetes ismereteikre, tapasztalataikra és érdeklődési körükre építünk. Nagy hangsúlyt kap a kreativitás és a szociális kompetenciák fejlesztése.

  Törekszünk rá, hogy többféle lehetőséget megmutassunk, biztosítsunk óvodásaink számára, melyekben kipróbálhatják magukat, s érdeklődésük, adottságaik szerint kinyílhatnak az adott speciális pedagógiai területeken.

  A szülők, a fenntartó, a társintézmények felé a jól kialakított kapcsolatok mellett szükség van egy másfajta nyitottságra is, hogy az óvodánk képes legyen magát egyre szélesebb körben megismertetni, bátran felvállalni és megmutatni értékeit, egyéni arculatát, szakértelmét mindenkor bizonyítani a környezetnek. Továbbra is legfontosabb, hosszú távú célunk, hogy intézményi arculatunk színesítésével intézményünk keresettségét, elismertségét megőrizzük, ill. növeljük.

  A legfontosabb, hogy nevelőtestületünk elkötelezett a tehetséggondozás szemlélete iránt. A szülők, a fenntartó, a Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány kuratóriumának bizalmát, támogatását sikerült elnyernünk tehetségfejlesztő speciális pedagógiánk működtetéséhez. Ketten nevelőtestületünkből szakvizsgás végzettséget is szereztünk tehetségfejlesztő pedagógus szakon.

  Örömmel élünk a szakmai, módszertani szabadsággal! A lektorált, Nagy Jenőné által kidolgozott országos tehetségfejlesztési koncepciót vettük alapul a tehetséggondozási programunk összeállításánál.

  A tehetséggondozás bevezetésében építettünk a helyi sajátosságainkra, értékeinkre, az összegyűjtött információinkra, a működő jó gyakorlatainkra, humán erőforrásainkra, egyéni elképzeléseinkre, s nem utolsó sorban lelkesedésünkre, melyek alapján működtetjük tehetségműhelyeink programjait.

  Célunk további, folyamatos tapasztalatszerzés. Fő feladatunk, hogy mindezt változatlanul a gyermekeink személyiségére pozitívan ható módszerekkel végezzük mindenki örömére és megelégedésére. Három éves gyakorlati tapasztalatunk, tapasztalatom alapján úgy érzem, ebben jó úton járunk.

  A műhelymunka során sikerült a biztonságot nyújtó, elfogadó, bátorító nevelésen alapuló légkör megteremtése, melyben tág cselekvési teret biztosítunk, újszerű technikákat alkalmazunk, építve a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire.

További, jövőbe mutató szakmai fejlesztési terveink, feladataink a tehetséggondozás speciális pedagógiájában:

 • A munkánkat még tudatosabban, a megismert, egységes koncepció szerint folytatjuk.
 • Az elméleti ismereteinket és gyakorlati tapasztalatainkat folyamatosan gyarapítjuk jó gyakorlatok megismerésével, partnerkapcsolatok szélesítésével.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekeket is bekapcsoljuk a műhelymunkákba egyéni képességeikhez és lehetőségeikhez mérten.
 • Nevelés nélküli napon, belső képzés formájában tájékoztatom, tájékoztatjuk a nevelőtestületet a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás működő gyakorlatairól, a tehetségműhelyek munkájáról, a benne rejlő pedagógiai, szakmai továbbfejlődés lehetőségeiről.
 • Szakirányú képzésen, továbbképzéseken veszünk részt tudástárunk bővítésére.
 • Pályázati lehetőségeket, egyéb forrásokat keresünk a financiális háttér biztosítására.
 • A tehetségműhelyek munkáját bemutatjuk helyi kiállításokon, beszámolókon, publikációkban, ill. a honlapon keresztül.
 • Kollegáimmal együtt, mesterprogramjainkban a különböző tehetségműhelyek fejlesztési lehetőségeit is kidolgoztuk, melyek megvalósítása folyamatban van.
 • A tehetséggondozás speciális pedagógiájában az akkreditációs folyamatot elindítjuk.
 • Távlati elképzeléseket megalapozunk a tehetségműhelyek repertoárjának szélesítésével, számának további bővítésével kapcsolatban.

Várható hosszú távú eredmények, melyeket várunk a tehetséggondozás gyakorlatától:

 • A gyermeki személyiségre ható komplex, mérhető fejlődést tapasztalunk a tehetséggondozás speciális pedagógiájának alkalmazásával.
 • A tehetségfejlesztési, tehetséggondozási program megvalósítása a szülőknek és nekünk, pedagógusoknak is fejlődési lehetőséget biztosít, nem csak a gyerekeknek.
 • Megújul a módszertani kultúránk, nevelőmunkánk tudatosabbá válik.
 • A gyermek érdekeit figyelembe vevő, és fejlődését szem előtt tartó még szorosabb párbeszédet, kapcsolatot tudunk kialakítani az óvoda és a család között.
 • A minőségi munkánk továbbfejlődik a tehetséggondozási program által.
 • Javulnak és erősödnek a programban résztvevő kollegiális, ill. közvetlen és közvetett partnereink interakciós viszonyai.
 • Az intézményünk elismertsége, keresettsége tovább növekszik.
 • Örülök, hogy megismerhettem és átélhettem/átélhetem a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás speciális pedagógiájának bevezetését, a tehetségműhelyek működő gyakorlatát. Sok pozitív energiát adott már eddig is Kollégáimnak és nekem – s remélem, mindenkinek – ez a program a Gyermekeinkkel közösen megélt élmények által ilyen rövid idő alatt is. Remélem, mindig lesz erőnk és lelkesedésünk a folytatásához. Végül egy idézettel zárom gondolataimat.
„Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és a családjának. De ha a tehetséges gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az már társadalmi tragédia.” (Gallagher)

Hollendusné Bíró Anett - intézményvezető

Műhelyeink

Image 1

Mocorgók

„Mocorgók” – testi-kinesztetikus tehetségműhely célja a mozgás szeretetére nevelés és az egészségtudatos magatartás formálása, különböző sportágakkal való ismerkedés. Feladata a mozgás megszerettetése és a mozgástapasztalatok bővítése sokféle eszköz biztosításával, mozgásos játékokkal. A mozgásos játékélményeket változó helyszínekre szervezzük. Ebben a műhelyprogramban az egészséges életmód, a mozgás, a különböző sportágak iránt elkötelezett kolléganők dolgoznak.


Tagjai: 10 nagycsoportos gyermek

Szabóné Besenyő Júlia - óvodapedagógus
Rikkers Katalin - óvodapedagógus
Nagyné Ignácz Bernadett - óvodapedagógus - műhelyvezető
Cser Katalin - gyógypedagógiai asszisztens, állandó segítő


Tovább...

Image 1

Csinnadratta

„Csinnadratta” tehetségműhely célja a gyermeki személyiség, önkifejezés kibontakoztatásának segítése drámajátékokkal. Feladata önismereti, társismereti, csoportalakítási, közösségi érzések átélése. Játékos helyzetteremtéseken, kommunikációs gyakorlatokon keresztül több érzékszerv bevonásával történő élményszerzési lehetőség biztosítása. A gyermeki fantázia, kreativitás fejlesztése: a belső képalkotás, a szerepekkel történő azonosulás, a problémaérzékenység és a helyzetmegoldó képesség területeinek erősítésével.


Tagjai: 9 nagycsoportos gyermek

Filep Magdolna - óvodapedagógus
Kalteneckerné Taba Viktória - gyógypedagógus
Harkainé Szvityel Judit - óvodapedagógus
Dobos Katalin - óvodapedagógus - műhelyvezető


Tovább...

>
Image 1

Varázsceruzák

„Varázsceruzák” téri-vizuális tehetségműhely a fantázia kibontakoztatására, a vizuális önkifejezésre helyezi a hangsúlyt. Célja a művészetek, az esztétikum iránti fogékonyság, érzékenység alakítása. A kreatív alkotási módszerek ötvöződnek a néphagyományőrző kézművesség elemeivel. A műhelymunka során elfogadó légkörben tág cselekvési teret biztosítunk a gyermekeknek. Érdekes anyagokkal újszerű technikákat alkalmazunk, miközben a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire építünk színesítve, gazdagítva látásmódjukat.

Tagjai: 11 nagycsoportos gyermek

Hamar Gabriella - óvodapedagógus - műhelyvezető
Szőtsné Fehér Györgyi - óvodapedagógus
Hollendusné Bíró Anett - óvodapedagógus
Klopcsik Tiborné Fejszés Andrea - pedagógiai asszisztens, állandó segítő
Rendásné Lovász Claudia - óvodapedagógus


Tovább...

Image 1

Csodabogarak

„Csodabogarak” tehetségműhely célja a környezetkultúra, a környezetvédelem iránti elhivatottság, környezettudatos magatartás alakítása. Feladata a természet és a környezet iránt fokozottan érdeklődő gyerekek számára sokszínű élmény- és tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása a természet és az ember alkotta környezetben. A kihívást jelentő vizsgálódási, kísérletezési helyzeteken keresztül a logikus, a kreatív és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

Tagjai: 11 nagycsoportos gyermek

Időpont: kedd 13.00-14.00

Hájasné Szűcs Tímea - óvodapedagógus - műhelyvezető
Szabó Gyuláné - óvodapedagógus
Csatlós Veronika - óvodapedagógus
Káldi Bernadett - gyakornok óvodapedagógus
Bordi Renáta- gyógypedagógiai asszisztens, állandó segítő


Tovább...